fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

álláspályázatot benyújtók és leendő munkavállalók részére

 1         Bevezetés

 Az Adatkezelő által kezelt álláspályázatot benyújtók és leendő munkavállalók (továbbiakban: érintettek) személyes adataira vonatkozó részletes adatkezelési és adatvédelmi szabályokat jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek személyes adataira vonatkozó adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Tájékoztatóban foglaltak megismerése és betartása a Adatkezelő minden képviselője, tisztségviselője, munkavállalója és megbízottja számára kötelező.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az Adatkezelő a változásokról haladéktalanul értesíti a Munkavállalókat.

 

2         Adatkezelő adatai

 

Név: Display Computer Kft.

Székhely: 6720, Szeged, Korányi fasor 3.

Telephely / iroda: 6726, Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

adószám: 13588809-2-06

cégjegyzék szám: 06-09-010184

e-mail címe: karrier@displaycomputer-karrier.hu

honlapja: www.displaycomputer.hu (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@displaycomputer-karrier.hu

 

3         Érintettek

 

A Display Computer Kft. toborzói tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatok érintettjei jellemzően az

alábbi természetes személyek:

 1. az álláspályázatot benyújtók,
 2. munkavállalói ajánlás útján pályázó jelöltek,
 3. a kiválasztási folyamatban résztvevők,
 4. az állásajánlatot elfogadó munkavállalók a munkaviszony megkezdéséig.

 

4         Az adatkezelésre vonatkozó általános elvek

 

A Display Computer Kft. a személyes adatokat csak akkor kezel, ha az adatkezelésnek jogszerű jogalapja van, így ha

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez,
 2. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges,
 3. az adatkezelés a Display Computer Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés közérdekű vagy a Display Computer Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 1. az adatkezelés a Display Computer Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Display Computer Kft. által megvalósított adatkezelések célját, jogalapját, időtartamát, valamint a cél eléréséhez

szükséges személyes adatokat a 6. fejezet tartalmazza részletesen.

 

5         A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Display Computer Kft. rendelkezésére

 

A Display Computer Kft. a toborzói tevékenysége során különböző állásportálok szolgáltatásait is igénybe veszi (pl. Profession).

 

Az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevételekor a Display Computer Kft. és az állásportál közös adatkezelőnek minősül

az alábbi tevékenységek végzésekor:

 • az állásportál által működtetett önéletrajz adatbázishoz történő hozzáférés,
 • az álláshirdetésre jelentkezők adatainak átadása (akár e-mail-es, akár más úton) és kezelése,
 • illetve bármilyen,  az  állásportál Általános Szerződési Feltételeiben közös adatkezelésként meghatározott tevékenység.

 

A közös adatkezelésre tekintettel kérjük az érintettet, hogy kérelmét mind a Display Computer Kft., illetve mind az adott állásportál részére küldje meg. Az állásportál válaszáról annak kézhezvételét követően a Display Computer Kft. is tájékoztatja az érintetett.

 

6         Adatkezelési célok, jogalapok, kezelt személyes adatok, az adatkezelés időtartama (az adat törlésének időpontja)

 

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

 

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés

időtartama   (az adat törlése)

 

 

Meghirdetett munkakör betöltése

 

Pályázó hozzájárulása

A pályázó által az önéletrajzában és a pályázat mellékletében megadott személyes adatok (különösen természetes személyazonosító adatok, motivációs levél, fénykép, elérhetőség).

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a benyújtástól számított 1 év

 

Meghirdetett munkakör betöltése (munkavállalói ajánlás útján pályázó esetén)

 

 

Jogos érdek

A pályázó által az önéletrajzában és a pályázat mellékletében megadott személyes adatok (különösen természetes személyazonosító adatok, motivációs levél, fénykép, elérhetőség).

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a benyújtástól számított 1 év

 

Önéletrajz adatbázisban történő tárolása további állásajánlatokkal történő megkeresés érdekében

 

Pályázó hozzájárulása

 

A pályázó önéletrajzában megadott személyes adatok.

Hozzájárulás visszavonásáig vagy az önéletrajz beérkezésétől számított 1 év

 

Toborzáshoz                                                  kapcsolódó megkeresések                                    megválaszolása, kapcsolattartás

 

Pályázó hozzájárulása

 

 

Név, e-mail cím, telefonszám

Hozzájárulás visszavonásáig vagy az önéletrajz beérkezésétől számított 1 év

 

Munka szakirány és attitűd teszt

 

Jogos érdek

 

Név, teszt eredménye

A teszt elvégzésétől számított 1 év

 

Ajánlattétel

Pályázó hozzájárulása

Név, munkakör megnevezése, szervezeti egység, munkabér, munkaidő, munkaviszony időtartama, munkaviszony várható kezdete

Munkaviszony megszűnésétől számított 3 év

 

 

7         Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik a toborzási, kiválasztási folyamatban részt vesznek, valamint a felvételi eljárás során döntési jogosultsággal rendelkeznek.

 

8         Érintettet megillető jogok

 

A Display Computer Kft. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

 

a)     Tájékoztatáshoz való jog:

A Display Computer Kft. a tájékoztatáshoz való jog teljesítése érdekében jelen Tájékoztató útján az érintett rendelkezésére bocsátja az adatkezelőnek és képviselőjének a kilétét és elérhetőségét, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét, a személyes adatok kezelésének célját, jogalapját, ha van ilyen, akkor a személyes adatok címzettjét, illetve a címzett kategóriáit, amennyiben van, úgy az adattovábbítás tényét, az adatkezelés időtartamát, az érintetett megillető jogokat, a panasz benyújtásának lehetőségét, amennyiben van, úgy az automatizált döntéshozatal, valamint a profialkotás tényét, illetve hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

b)     Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Display Computer Kft-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

 

c)      Hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

d)     Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a Display Computer Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki.

 

e)     Törléshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a Display Computer Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Display Computer Kft-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelést jogszabály írja elő, a Display Computer Kft. az érintett adatát nem törölheti.

 

f)       Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Display Computer Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Display Computer Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát), az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, a Display Computer Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Display Computer Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

g)      A személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog

A Display Computer Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésére történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Display Computer Kft. tájékoztatja e címzettekről.

 

h)     Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Display Computer Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Display Computer Kft., ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a Display Computer Kft-tol a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

i)       Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Display Computer Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján, illetve közérdekből vagy a Display Computer Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 

j)       Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően a Display Computer Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és a Display Computer Kft. adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

 

8.1 Érintetti jogok gyakorlásának módja

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja postai úton az Display Computer Kft. 6726, Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 2. címen, elektronikus úton a panasz@displaycomputer-karrier.hu e-mail címen, személyesen a Display Computer Kft. telephelyén.

 

A Display Computer Kft. az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további 3 hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a Display Computer Kft. a tájékoztatást lehetőség szerint

elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Display Computer Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

9         Adatfeldolgozók

 

Név: Display Computer Kft.

Székhely: 6720, Szeged, Korányi fasor 3.

Adatfeldolgozói tevékenység: informatikai rendszer működtetése, jelöltkezelő rendszer működtetése, munkaattitűd teszt elvégzése

 

10      Jogorvoslat, panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a Display Computer Kft. székhelye vagy saját lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg a Display Computer Kft. adatvédelmi tisztviselőjé